Topsectorkans: innoveren zonder onderzoek?

Belangenorganisaties zijn druk doende zijn met het topsectorenbeleid. Het bedrijfsleven staat aan het roer om te bepalen welke koers de gouden driehoek - bedrijven, kennisinstellingen en de overheid - moet nemen. De overheid heeft voor de topsectoren 'extra aandacht'. Nu kun je denken dat dit extra middelen betekent... Toch is het goed aan dit 'circus' mee te doen, al is het maar om geen budget te verliezen en waar mogelijk inhoudelijk bij te sturen.

Belangrijk onderdeel van het topsectorenbeleid is het innovatiecontract met inhoudelijke en financiële afspraken tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. De primaire sector (waaronder LTO Noord Glaskracht) krijgt via prioriteitstelling zeggenschap over onderzoeksprogrammering. Verder kan de sector invloed uitoefenen via cofinanciering, (nu nog) via het Productschap Tuinbouw (PT)*.

Daarnaast zoekt Stichting innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) naar de mogelijkheden om innovaties te realiseren zonder aanspraak te maken op de al beperkte en lastig bij te sturen overheidsmiddelen. Behalve financiering van onderzoeksprogramma's vragen we de overheid een rol in innovatie in te nemen door markten te creëren en als "launching customer" op te treden.

Bijvoorbeeld groene datacentra. De ICT is wereldwijd de sector met het snelst groeiende energieverbruik. Marktpartijen uit ICT en tuinbouw zijn bereid €50-€100 miljoen te investeren in het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van groene datacentra, die op een veel duurzamere wijze omgaan met energie. Waar andere datacentra proberen warmte zo snel mogelijk te lozen, kunnen we hier de warmte oogsten en doorleveren aan de tuinbouw. In de Wieringemeer ligt de vergunning al klaar, nu alleen een klant. Via het innovatiecontract vragen we de overheid op innovatieve manier de eigen ICT diensten aan te besteden.

Voordelen

  • De overheid verduurzaamt zonder extra kosten.
  • Tuinders verkrijgen tegen gunstige tarieven duurzame warmte en leveren de backup voor de stroomvoorziening van het datacentrum.
  • Nederland realiseert het groenste datacentrum ter wereld.

Een uitgelezen kans voor innovatie van de topsectoren Tuinbouw, Energie en Chemie dat geen onderzoeksgelden of subsidie vraagt.

Stichting innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) is onderdeel van LTO Glaskracht en werkt samen met InnovatieNetwerk aan strategische innovaties.

* Wat dat betreft komt de PBO discussie en de te verwachten afbouw van de taken innovatie en duurzaamheid slecht uit.


gepubliceerd: 2011-11-09 | tagged: column dewi

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp