Typisch SIGN

  • vanuit maatschappelijke opgaven
  • crossovers met andere sectoren
  • grote multiplier
  • kleine staf (1,8 fte)
  • mobiliseren van veel partijen
  • naar de praktijk met partners
  • impact loopt door na 3-jarig programma.

Ontstaan

Vooraanstaande tuinders namen in 1998 het initiatief tot SIGN: Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland. Hun visie was dat innovatie veel verder gaat dan kennisontwikkeling: het gaat bij innovaties juist om het toepassen van nieuwe kennis. Sinds 2000 werkt SIGN samen met het voormalige InnovatieNetwerk. In 2006 tekenen beide partijen een alliantie overeenkomst waarmee de publiek-private samenwerking officieel werd. Sinds het opheffen van het InnovatieNetwerk in 2016 werkt SIGN samen met het ministerie van LNV. 

Organisatie

SIGN bestaat uit een bestuur van ondernemers. Vanuit Glastuinbouw Nederland is Dewi Hartkamp als programmamanager van de Stichting aangewezen.

Vanuit de samenwerking met Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt Peter Oei samen met Dewi Hartkamp aan het innovatieprogramma.

lees meer...

Doel en werkwijze

Het doel van SIGN is een vitaal, duurzaam en maatschappelijk gewaardeerde glastuinbouwcluster in 2030. SIGN ontwikkelt daartoe krachtige vernieuwingsperspectieven met een lange termijn visie en korte termijn perspectief die de sector inspireren en in beweging brengen. 

SIGN richt zich op grensverleggende innovaties die verder gaan dan de belangen van individuele bedrijven en gevestigde instituties. De innovaties zijn strategisch, pre-concurrentieel en dienen het sectorbelang. Vaak gaat het om de risicovolle start van projecten, waar het voor andere partijen moeilijk is om in te investeren.

We betrekken partijen binnen en buiten de sector. We zetten in op de thema’s die de sector aandraagt. We nemen zelf initiatief, gaan partnerschappen aan en zijn inhoudelijk sterk betrokken bij het ontwerp. 

Hoe werkt SIGN?

SIGN zet in op een beperkt aantal thema’s en ontwikkelt daarvoor concepten. Het bedrijfsleven stelt de thema’s vast. SIGN neemt initiatief, verleent opdrachten, gaat partnerschappen aan en is inhoudelijk betrokken. We sturen op de resultaten en investeren in het boven water krijgen van het probleem achter het probleem. Typisch voor SIGN is het opzoeken van andere sectoren en het maken van crossovers. In de praktijk blijken institutionele belemmeringen grensverleggende innovaties te blokkeren. We signaleren deze knelpunten en kaarten die bij de betreffende instituties aan. De belangenbehartiging door te lobbyen is een taak van de sector zelf (via Glastuinbouw Nederland, voorheen ook via regionale organisaties LTO Noord Glaskracht, ZLTO, LLTB of brancheverenigingen). Het zoeken naar geschikte partijen in de markt of bij overheden om concepten concreet uit te voeren, hoort wel bij SIGN. Het gaat er immers om, niet alleen fraaie vernieuwingsperspectieven te schetsen, maar ook te laten zien dat deze in de praktijk haalbaar zijn.

Van projecten naar programma’s

Blijkt een concept voldoende robuust, dan zet SIGN de volgende stappen naar realisatie. De fasen van ontwikkeling zijn: idee, concept, visie en haalbaarheid, ontwerp, pilots, implementatieprogramma en conceptbewaking.

Bij het ene concept is daar meer voor nodig dan bij het andere. Ter illustratie toont de figuur de ontwikkeling in de tijd aan de hand van vier voorbeelden. Het proces is niet altijd lineair, soms moeten we na toetsing in de pilot terug naar het ontwerp, zoals bij Work is Gaming.

Zodra andere partijen de concepten voortvarend oppakken kan SIGN aan de slag met nieuwe thema's. De strategie van SIGN is om andere partijen te verleiden concepten over te nemen en te realiseren. Hierbij sluiten we aan bij speerpunten van andere partijen. SIGN jaagt vernieuwingen aan met twee personen; de olievlekwerking komt daarom van andere partijen.

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp